Het Bloedonderzoek Super Verkoop van de het levensuitbreiding

Het Tijdschrift van de het levensuitbreiding

LE Tijdschrift Juli 2002

beeld

Cimetidine

Cimetidine verhoogt overleving van colorectal kankerpatiënten met hoge niveaus van sialyl lewis-X en sialyl lewis-A epitope uitdrukking op tumorcellen.

Cimetidine is getoond om gunstige gevolgen in colorectal kankerpatiënten te hebben. In deze studie, werden een totaal van 64 colorectal kankerpatiënten die curatieve verrichting ontvingen onderzocht voor de gevolgen van cimetidine behandeling voor overleving en herhaling. De cimetidine groep werd gegeven 800 mg-dag (- 1) van cimetidine mondeling samen met 200 mg-dag (- 1) van fluorouracil 5, terwijl de controlegroep alleen fluorouracil 5 ontving. De behandeling werd in werking gesteld 2 weken na de verrichting en werd geëindigd na 1 jaar. De robuuste gunstige gevolgen van cimetidine werden genoteerd: het overlevingstarief van 10 jaar van de cimetidine groep was 84.6% terwijl dat van controlegroep 49.8% was (P < 0.0001). Volgens onze vorige observaties dat cimetidine de uitdrukking van e-Selectin op vasculair endoteel blokkeerde en de adhesie van kankercellen aan het endoteel remde, hebben wij verder de patiënten volgens de uitdrukkingsniveaus van antigenen X in lagen verdeeld van sialyllewis (SL (x)) en A (SL (a)). Wij vonden dat cimetidine de behandeling in patiënten bijzonder efficiënt was de van wie tumor niveaus de hogere van SL (x) en van het antigeen van SL (a) had. Bijvoorbeeld, was het cumulatieve overlevingstarief dat van 10 jaar van de cimetidine groep die met hogere CSLEX, SL (x) bevlekt erkent van tumors, 95.5%, terwijl dat van de controlegroep 35.1% was (P=0.0001). In tegenstelling, in de groep patiënten zonder of lage niveaus CSLEX die, toonde cimetidine geen significant gunstig effect bevlekken (het overlevingstarief van 10 jaar van de cimetidine groep was 70.0% en dat van de controlegroep was 85.7% (P=n.s.)). Deze resultaten wijzen duidelijk erop dat cimetidine de behandeling dramatisch overleving in colorectal kankerpatiënten met tumorcellen verbeterde die hoge niveaus van SL (x) uitdrukken en SL (a).

Br J Kanker 2002 21 Januari; 86(2): 161-7

Klinische verbetering van geavanceerde kankerziekte na behandeling die histamine en H2-antihistaminics combineert (ranitidine of cimetidine).

In een willekeurig verdeelde studie 31 ontvingen de patiënten met geavanceerde kankerziekte waarin de klassieke therapie tegen kanker was verlaten een dagelijkse combinatie van onderhuids histamine en mondelinge H2-antihistaminics. In 27 patiënten, veroorzaakte de behandeling een duidelijke klinische verbetering zoals die door een grote stijging van prestatiesstatus wordt getoond (Karnofsky-schaal). Tien patiënten waren nog in leven 3-14 maanden na initiatie van behandeling. De gemiddelde overleving in de 31 behandelde patiënten (172 +/- 113 dagen) was beduidend langer dan in 34 niet behandelde patiënten met gelijkaardige geavanceerde kanker (26 +/- 16 dagen, P minder dan 0.00001). In zes behandelde patiënten, verminderde de grootte van lever en longmetastasen. Het histamine werd volkomen getolereerd tot 4 mg/dag.

Eur J Februari van Kankerclin Oncol 1988; 24(2): 161-7

Effect van cimetidine op overleving na maagkanker.

Het effect van cimetidine op overleving werd onderzocht in 181 patiënten met maagkanker. Onmiddellijk na verrichting of het besluit niet te werken, werden de patiënten willekeurig verdeeld op dubbelblinde manier aan placebo of cimetidine 400 mg tweemaal daags twee jaar of tot dood, met overzicht om de drie maanden. De middenoverleving in de cimetidine groep was 450 dagen (waaier 1-1826) en in de placebogroep 316 dagen (1-1653). De relatieve overlevingstarieven (cimetidine/placebo) bedroegen 45%/28% 1 jaar, 22%/13% bij 2 jaar, 13%/7% bij 3 jaar, 9%/3% bij 4 jaar, en 2%/0% bij 5 jaar. De overleving in de cimetidine groep was beduidend langer dan in de placebogroep.

Lancet 1988 29 Oct; 2(8618): 990-2

Preventie van wijzigingen in postoperatieve lymfocytensub-bevolkingen door cimetidine en ibuprofen.

De chirurgische procedures resulteren waarschijnlijk in een tijdelijke staat van immunosuppression. De identificatie van functionele lymfocytensubklassen die aangewezen monoclonal antilichamen gebruiken schijnt om als gevoelige, nauwkeurige, en reproduceerbare maatregel van immune status in patiënten in vele ziektestaten te dienen. Gebruikend monoclonal antilichamen specifiek voor de tellers van de lymfocytenoppervlakte en immunofluorescent analyse, kwantificeerden wij lymfocytensub-bevolkingen in patiënten die chirurgische procedures ondergaan. Cholecystectomy, de dubbelpuntchirurgie, en de coronaire omleidingsprocedures allen resulteerden in postoperatieve dalingen van helper en inductorbevolking en verhogingen van cytotoxic ontstoringsapparaatbevolking, met resulterende depressies in de helper aan de verhouding van de ontstoringsapparaatlymfocyt. De studies in een extra groep patiënten die cholecystectomy ondergingen toonden aan dat deze veranderingen door perioperative beleid van ibuprofen en cimetidine zouden kunnen worden verhinderd. Deze resultaten stellen voor dat de prostaglandines en het histamine bij immunoregulatory gebeurtenissen na belangrijke verrichting betrokken zijn. De capaciteit van specifieke farmacologische therapie om wijzigingen in lymfocytenbevolking te verhinderen stelt voor dat de postoperatieve immuniteit kan worden bewaard, hopelijk leidend tot grotere gastheerweerstand tegen besmetting en tumorverspreiding.

Am J Surg 1986 Februari; 151(2): 249-55

Cimetidine bewaart niet-specifieke immune functie na de resectie van de dikke darm voor kanker.

Vijftig opeenvolgende patiënten die resectie van colorectal kanker ondergaan werden willekeurig verdeeld of cimetidine ontvangen bij een dosis 400 mg BD voor een minimum van 5 pre-operative dagen, toen intraveneus 2 postoperatieve dagen, of als controles te handelen. Werd de basislijn immune functie bepaald in alle patiënten door in vitro het testen van lymfocytenproliferatie (LP) in antwoord op mitogen, huid het testen voor cel bemiddelde immuniteit (CMI) en meting van lymfocytenondergroepen. De immune functie werd opnieuw getest in beide groepen op de tweede postoperatieve dag. In controlepatiënten was de gemiddelde postoperatieve LP-waarde 41% van pre-operative niveaus (P < 0.0001) en gemiddelde CMI verminderd tot 29% (P < 0.0001). De patiënten met cimetidine worden behandeld hadden geen significante daling van deze parameters die. De aantallen van T en de natuurlijke moordenaars (NK) cellen daalden na chirurgie in zowel groepen, als B-celaantallen werden gehandhaafd in de cimetidine groep. Men besluit dat cimetidine immunosuppression vermindert die de resectie van de dikke darm volgt.

Austn Z J Surg 1994 Dec; 64(12): 847-52

De groei van carcinogeen-veroorzaakte dubbelpuntkanker bij wordt ratten geremd door cimetidine.

Dubbelpuntkanker werd veroorzaakt in 40 Sprague Dawley ratten gebruikend een cursus van 10 weken van dimethylhydrazine 1.2 (DMH). Twintig dieren ontvingen cimetidine in hun drinkwater, beginnend 5 weken na het besluiten van de cursus van DMH. Na vijf weken werd de behandeling van de dieren geofferd en de dubbelpunt en het rectum gelegd op accijns. De tumors werden beoordeeld histologisch voor diepte van invasie, ontstekingscelreactie en werden bevlekt voor het Verspreiden zich Cel Kernantigeen (PCNA), als maatregel van tumor proliferative index. PCNA-het bevlekken werd gemeten gebruikend een geautomatiseerd systeem van de beeldanalyse. Er waren 25 tumors in de cimetidine behandelde groep en 20 in controles. In de controlegroep, waren 10% van de tumors goedaardig, 35% kwaadaardige poliepen, 40% binnenvallend door submucosa en 15% binnenvallend door de darmmuur, in tegenstelling tot 40%, 44%, 8% en 8%, respectievelijk in de cimetidine groep (de Chi regelde test: P = 0.002). De gemiddelde proliferative index voor controletumors was 27.9% en voor de cimetidine tumors 23.1% t-test: P = 0.002). Men besluit dat cimetidine de cellulaire proliferatie van dubbelpuntkanker remt en vroege tumorinvasie in dit dierlijke model vertraagt.

Eur J Surg Oncol 1993 Augustus; 19(4): 332-5


Voortdurend op Pagina 4 van 4


beeld


Terug naar het Tijdschriftforum